Privacy statement

Prijs- en leveringsvoorwaarden verkoop, verhuur en werkzaamheden Avontuur-BlachereNL B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 27 december 2022

onder nummer 76879380 en tevens vermeld op onze website

Revisiedatum: 27 december 2022

Algemene bepalingen

In deze algemene prijs- en leveringsvoorwaarden verkoop, verhuur en werkzaamheden van Avontuur-BlachereNL B.V. (hierna te noemen: “Avontuur’’) worden de volgende termen gebruikt, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, en hebben de volgende betekenis:

 1. Voorwaarden: de onderhavige algemene prijs- en leveringsvoorwaarden betreffende de verkoop van zaken, verhuur van zaken en het verrichten van werkzaamheden door Avontuur.
 2. Avontuur: Avontuur en alle aan voornoemde vennootschap (direct dan wel indirect) gelieerde ondernemingen.
 3. Wederpartij: (i) elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (ii) elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel (iii) elke rechtspersoon of andere rechtsvorm welke tot Avontuur in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Avontuur gesloten overeenkomst. Hieronder tevens verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gekocht alsmede degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
 4. Overeenkomst(en): de tussen Avontuur en Wederpartij aangegane overeenkomst(en), waarop de Voorwaarden van toepassing zijn.
 5. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van respectievelijk Avontuur en/of Wederpartij.
 6. Offerte: vrijblijvend, Schriftelijk aanbod van Avontuur aan een potentiële wederpartij tot het (ver)kopen van zaken, (ver)huren van zaken en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden.
 7. Orderbevestiging: Schriftelijke aanvaarding van het aanbod door Avontuur aan Wederpartij.
 8. Orderbedrag: het bedrag zoals opgenomen in de bevestigde order voor het (ver)kopen van zaken en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, dan wel het bedrag per jaar dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan Avontuur verschuldigd is in verband met de (ver)huur van zaken.
 9. Gegevens: van de offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programma- tuur, technische informatie en dergelijke.

Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende verkoop van zaken, verhuur van zaken en/of uitvoering van werkzaamheden door Avontuur, tenzij partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Avontuur wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Wederpartij uitdrukkelijk van de hand. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Avontuur wordt geaccepteerd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.
 3. Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Avontuur.

 

Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, informatie en adviezen van Avontuur, in welke vorm dan ook, zijn van algemene aard en volledig vrijblijvend. Als Avontuur bij een aanbieding afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten, berekeningen, maat- en gewichtsopgaven of soortgelijke gegevens verstrekt, zijn zulke gegevens slechts bindend als Avontuur dat uitdrukkelijk Schriftelijk bevestigt. Toezending van dergelijke gegevens verplicht Avontuur niet tot het sluiten van een overeenkomst.
 2. Behoudens voor zover Schriftelijk anders door Avontuur is aangegeven, zijn alle aanbiedingen en offertes (waaronder prijsopgaven), in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend en kunnen deze te allen tijde door Avontuur worden herroepen. Dit kan tevens indien de betreffende aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding bevat. Indien door Avontuur geen termijn voor aanvaarding van de aanbieding of offerte is gesteld, blijft het aanbod gedurende één (1) maand van kracht. Indien een nieuwe aanbieding wordt gedaan, komt de vorige aanbieding te vervallen.
 3. Iedere aanbieding is gebaseerd op de gegevens, tekeningen, berekeningen, specificaties en overige informatie, die Wederpartij ter gelegenheid van de aanbieding heeft verstrekt. Wederpartij staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en Avontuur mag aldus van de juistheid van deze verstrekte informatie uitgaan. Avontuur mag er tevens van uitgaan dat zij eventueel aan haar opgedragen werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan uitvoeren. 

Overeenkomst en wijzigingen

 1. Een Overeenkomst met Avontuur komt tot stand, nadat Avontuur een getekende Orderbevestiging (welke in het geval van (ver)huur van zaken voor één jaar c.q. één seizoen de door Wederpartij ondertekende offerte betreft; en in het geval van (ver)huur van zaken voor een periode langer dan één jaar c.q. meerdere seizoenen de ondertekende (separate) huurovereenkomst betreft) retour heeft ontvangen dan wel de opdracht op andere wijze Schriftelijk is bevestigd door Wederpartij. De Orderbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de Overeenkomst juist weer te geven. Een Overeenkomst komt eveneens tot stand doordat Avontuur een begin met de uitvoering van de opdracht maakt, in welk geval de eerste factuur tevens geldt als opdrachtbevestiging.
 2. Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van Avontuur, of namens Avontuur gemaakt of gedaan door andere personen die als haar vertegenwoordiger optreden, binden Avontuur slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Bestellingen voor de aangeboden dan wel te huren zaken worden gereserveerd vanaf de datum van ontvangst handtekening van dan wel aanbetaling door Wederpartij.
 4. Alle kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijzigingen van de Overeenkomst door of namens Wederpartij zijn geheel voor rekening van Wederpartij.
 5. Indien items onverhoopt niet meer leverbaar zijn, is Avontuur gerechtigd om een vergelijkbaar alternatief aan te bieden of de Overeenkomst op te zeggen met onmiddellijke ingang, zonder dat Avontuur als gevolg van deze opzegging schadeplichtig is. Het leveren van een alternatief kan in geen geval voor Wederpartij een reden zijn voor ontbinding van de Overeenkomst.
 6. Avontuur is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, Wederpartij dient hiervoor zelf contact met de daartoe bevoegde instantie(s) op te nemen en de noodzakelijke voorbereidingen te treffen om ervoor te zorgen dat de vergunning tijdig zullen zijn verkregen/verleend.

Inschakeling van derden

 1. Indien zulks naar het oordeel van Avontuur redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de Overeenkomst, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is Avontuur gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen derden in te schakelen om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren.

Huurtermijn in geval van verhuur van zaken

 1. Per huurperiode vangt de huurtermijn aan op de datum en het tijdstip zoals Schriftelijk is overeengekomen en, meer specifiek:
 2. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door Avontuur aan Wederpartij wordt overhandigd;
 3. indien is bedongen dat de Avontuur de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Avontuur het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk overeengekomen, eindigt de huurtermijn per huurperiode uiterlijk op de overeengekomen einddatum. De huurtermijn eindigt feitelijk:
 5. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door Wederpartij aan Avontuur is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
 6. indien is bedongen dat Avontuur het ophalen van het gehuurde verzorgt: na Schriftelijke afmelding van het gehuurde door Wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd;
 7. indien door Avontuur Schriftelijk aan Wederpartij een termijn voor teruggave is gesteld: op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.
 8. Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op grond van dezelfde Overeenkomst, kan ook een deel van de artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding) of geretourneerd (gedeeltelijke retournering). De met gedeeltelijke afmelding gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van Wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn eindigt.
 9. De retournering of afmelding mag niet later plaatsvinden, althans worden verstuurd dan op de overeengekomen einddatum.
 10. De Wederpartij mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, Avontuur zowel in schrift als telefonisch verzoeken tot verlenging van de huurtermijn. Het is vervolgens ter uitsluitende beoordeling van Avontuur om een verlengingsverzoek toe- of af te wijzen en in geval van toewijzing, de op de verlenging toepasselijke condities vast te stellen.

Prijzen

 1. Tenzij anders aangegeven zijn alle door Avontuur opgegeven prijzen:

–        Gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens, die door Wederpartij tijdig aan Avontuur zijn verstrekt (c.q. moeten zijn);

–        Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

–        Gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats;

–        Vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;

–        Exclusief kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;

–        Exclusief kosten voor het verwijderen van ophangpunten en/of staalkabels;

–        Exclusief kosten voor het herstel van gaten ten gevolge van het aanbrengen van ophangpunten en/of staalkabels;

–        Exclusief kosten voor stroomverdeelkasten en verlengkabels;

–        Jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de Consumenten Prijs Index (CBS).

 

 1. De door Avontuur opgegeven prijzen zijn – in het geval van de verhuur van zaken – eveneens exclusief
  3,9% van de huursom voor de schadeafkoopregeling.
 2. In het geval van verhuur van zaken betreffen de door Avontuur opgegeven verhuurprijzen vaste prijzen en gelden voor de vastgestelde huurperiode (zijnde per seizoen of kerstperiode). Voor zover de huurtermijn eerder eindigt dan de overeengekomen einddatum (zoals bedoeld in artikel 15) heeft dat geen gevolgen voor de verschuldigdheid van de hiervoor bedoelde vaste huurprijs per huurperiode. Bij overschrijding van de betalingstermijn voor de overeengekomen huursom voor de betreffende huurperiode is Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Avontuur benodigd zal zijn. In dat geval is Wederpartij vanaf het intreden van het verzuim over het Orderbedrag (inclusief BTW) de wettelijke (handels)rente voor (handels)overeenkomsten zoals bedoeld in respectievelijk artikel 6:119 BW, althans 6:119a BW jo. 6:120 BW verschuldigd.
 3. Avontuur heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen, wijziging van grondstofprijzen. In geval van een prijsverhoging zal Avontuur Wederpartij daar ten minste één (1) maand voordat de prijsverhoging zal worden doorberekend van in kennis stellen.

Schadeafkoopregeling

 1. Indien Wederpartij – in geval van de Overeenkomst betrekking heeft op de verhuur van zaken – gebruik maakt van de schadeafkoopregeling is het bepaalde in de separate voorwaarden over deze schadeafkoopregeling van toepassing, welke als bijlage aan deze Voorwaarden is gehecht.
 2. Avontuur kan het aangaan van de schadeafkoopregeling als voorwaarde voor het aangaan van een huurovereenkomst stellen. Tevens heeft Avontuur het recht aanvullende (preventieve) maatregelen in verband met het huren van de gewenste zaken op te leggen (zoals, maar niet beperkt tot, camerabewaking, extra beveiliging, het niet onbewaakt achterlaten van de gehuurde zaken gedurende de nacht), indien zij dat wenselijk acht, en Wederpartij is gehouden om daar opvolging aan te geven.

Betaling

 1. Indien Wederpartij zaken koopt van Avontuur, dient Wederpartij de facturen van Avontuur uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te voldoen door storting, of overmaking op de op de factuur vermelde bankrekening van Avontuur, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen. De op de bankafschriften vermelde datum geldt als datum van betaling en valutadag. Wederpartij dient de facturen te allen tijde zonder opschorting, korting of verrekening te voldoen.
 2. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Wederpartij vanaf de dag dat die termijn verlopen is, van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens noodzakelijk is. Vanaf deze dag is Wederpartij aan Avontuur wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119, althans 6:119a BW jo 6:120 BW verschuldigd.
 3. Avontuur gaat niet over tot levering zolang het verschuldigde (termijn)bedrag zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst, niet door vooruitbetaling is voldaan. Wederpartij dient het (termijn)bedrag te betalen zonder opschorting, korting of verrekening, door storting of overmaking op de op de factuur vermelde bankrekening. De op de bankafschriften van Avontuur aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 4. De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en boetes, vervolgens van alle verschuldigde rente en vervolgens van opeisbare facturen, in volgorde van de datum van de facturen. Dit geldt ook als Wederpartij bij betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een factuur van latere datum.

 

 1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Avontuur met betrekking tot de invordering van het aan Avontuur verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van Wederpartij. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Avontuur gemaakte proceskosten. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is Wederpartij gehouden tot betaling van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-, ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten.
 2. Tevens heeft Avontuur, indien Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:
 3. opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende overeenkomsten, totdat betaling heeft plaatsgevonden, althans zulks ter beoordeling van Avontuur voldoende is zeker gesteld;
 4. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van de Overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat Avontuur tot enige schadevergoeding is gehouden;
 5. vergoeding van de door Avontuur geleden en te lijden schade.

Levering en transport

 1. Opgegeven en overeengekomen levertijden en andere tijden worden door Avontuur bij benadering vastgesteld en zijn indicatief. Er is in dit kader geen sprake van enigerlei fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd geeft Wederpartij geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Avontuur kan blijven werken, zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de van derden te betrekken benodigde zaken tijdig aan Avontuur worden geleverd en de door derden in opdracht van Avontuur te verrichten werkzaamheden tijdig worden uitgevoerd. Indien deze verwachting onterecht blijkt, ook al is dat het gevolg van reeds bij het sluiten van de Overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de levertijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd, zonder dat Avontuur daardoor schadeplichtig wordt.
 3. De levertijd wordt eveneens verlengd als Wederpartij na het sluiten van de Overeenkomst de opdracht – met Schriftelijke goedkeuring van Avontuur – wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.
 4. Levering geschiedt, tenzij anders afgesproken, tijdens kantooruren (van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). Voor uren tussen 17.00 en 23.00 uur geldt een opslag op de leveringskosten van 50%. Voor uren tussen 23.00 en 8.30 uur geldt een opslag van 100% op de leveringskosten.
 5. De toegang tot de plaats, waar de aflevering dient te geschieden is onbelemmerd en toereikend. Wederpartij verleent alle medewerking om een vlotte aflevering en indien noodzakelijk een onbelemmerde montage en/of afwerking mogelijk te maken. Dit houdt tevens in dat de plaats waar gewerkt moet worden makkelijk bereikbaar moet zijn met rollend materieel.
 6. Indien Wederpartij de zaken ophaalt bij Avontuur geldt als tijdstip van levering aan Wederpartij het moment waarop Avontuur mededeling aan Wederpartij doet dat de zaken gereedliggen. Op dat moment gaan alle risico’s op Wederpartij over.

 

 1. Avontuur is gerechtigd de zaken te leveren met geringe afwijkingen. Zo kan er een lichte afwijking zijn ten aanzien van getoonde of verstrekte modellen. Deze afwijkingen worden geacht onderdeel uit te maken van de tussen partijen gesloten Overeenkomst en de koopprijs wordt in een dergelijk geval niet verminderd.

 

 1. In geval van verhuur van zaken, dien Wederpartij ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Avontuur het recht om het gehuurde mee terug te nemen. Wederpartij zal alsdan toch de leverings-/transportkosten verschuldigd zijn. Avontuur kan, na overleg met Wederpartij, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

 

 1. Wachttijden voor chauffeurs en stylisten die niet aan Avontuur zijn toe te schrijven worden aan Wederpartij doorberekend.

 

Opslag

 

 1. Indien door Wederpartij bestelde zaken niet onmiddellijk of op de afgesproken termijn naar de plaats van bestemming kan worden vervoerd, is Avontuur gerechtigd, zonder ingebrekestelling, deze zaken voor rekening en risico van Wederpartij binnen Avontuur of bij derden op te slaan voor rekening van Wederpartij. Wederpartij is gehouden betaling uit te voeren alsof de levering heeft plaatsgevonden.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De eigendom van alle geleverde of af te leveren zaken blijft bij Avontuur en gaat pas over als Wederpartij de prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen terzake van de geleverde zaken, inclusief voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door Avontuur ten behoeve van Wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan.

 

 1. Zolang Wederpartij de op hem rustende betalingsverplichtingen ten aanzien van de betreffende zaken niet integraal heeft voldaan, is Wederpartij niet gerechtigd om geleverde zaken in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Indien de zaken onder eigendomsvoorbehoud niet bij Wederpartij, doch onder een derde worden opgeslagen, zal Wederpartij deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij deze in zoverre voor Avontuur houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van Avontuur tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit.

 

 1. Wederpartij is gehouden de zaken waarvan Avontuur (nog) eigenaar is, deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit het verzekeringscontract dienen door Wederpartij op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan Avontuur te worden overgedragen.

 

 1. Avontuur heeft het recht hetzij de zaken onder zich te nemen c.q. te houden, totdat Wederpartij het verschuldigde met inbegrip van kosten, rente en/of schadevergoeding heeft voldaan, hetzij de zaken aan te verkopen, in welk geval de opbrengst in mindering komt op het aan Avontuur verschuldigde.

 

 1. Als Wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Avontuur tekortschiet of Avontuur goede grond heeft te vrezen dat Wederpartij tekort zal schieten, is Avontuur zonder ingebrekestelling gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Wederpartij machtigt reeds nu voor alsdan Avontuur om de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden en deze feitelijk terug te nemen. Na terugneming zal Wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 

Garantie

 

 1. De door Avontuur geleverde zaken en verrichte werkzaamheden dienen aan de Overeenkomst te beantwoorden. Er wordt geen garantie voor brandveiligheid gegeven tenzij – op verzoek – uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Wederpartij dient zich te informeren over de specifieke (brand)veiligheidseisen die voor het gebruik van de zaken geldt dat Wederpartij voor ogen staat.

 

 1. Als Avontuur geleverde zaken van derden met garantie heeft betrokken, zal Avontuur jegens Wederpartij de door deze derden vastgestelde garantiebepalingen laten gelden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Avontuur uitsluitend gehouden tot nakoming van de in artikel 46 en 47 genoemde garantieverplichtingen binnen de Benelux.

 

Aansprakelijkheid van en vrijwaring door Wederpartij bij (ver)huur van zaken

 

 1. Indien Wederpartij géén gebruik maakt van de schadeafkoopregeling, dan worden de zaken door Wederpartij volledig voor zijn rekening en risico gehouden vanaf het moment waarop Wederpartij de zaken ophaalt uit het fabrieksgebouw/magazijn van Avontuur, althans vanaf het moment dat de verhuurde zaken door Avontuur in de feitelijke macht zijn of worden gebracht van Wederpartij. Dat houdt in dat Wederpartij volledig aansprakelijk is voor alle eventuele schade aan de gehuurde zaken, dan wel vermissing, tenietgaan, onbruikbaar of waardeloos worden van de gehuurde zaken, ongeacht of dit al dan niet verwijtbaar is aan Wederpartij (waaronder tevens schade als gevolg van storm, vernieling, vandalisme, brand en explosie wordt verstaan).

 

 1. In alle gevallen is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade die is veroorzaakt door c.q. verband houdende met het gebruik van de gehuurde zaken. Het vorenstaande leidt uitzondering indien: (i) de schadeafkoopregeling van toepassing is en deze schade valt onder de reikwijdte zoals in de bedoelde regeling is gespecificeerd, dan wel (ii) de schade is veroorzaakt door gebrekkigheid van de gehuurde zaken.

 

 1. Wederpartij vrijwaart Avontuur volledig tegen eventuele aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van de gehuurde zaken en aan de gehuurde zaken zelf, behoudens voor zover de schade het gevolg is van gebrekkigheid van de gehuurde zaken. Voorts vrijwaart Wederpartij Avontuur volledig tegen eventuele aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van Wederpartij vervaardigde communicatie uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd.

 

Aansprakelijkheid van Avontuur

 

 1. Avontuur is – onder toepasselijkheid van het bepaalde in de Overeenkomst, waaronder deze Voorwaarden – jegens Wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Tenzij nakoming door Avontuur blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Avontuur wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst slechts als Wederpartij Avontuur onverwijld Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij aan Avontuur een redelijke termijn voor nakoming is geboden en Avontuur ook na die termijn toerekenbaar is blijven tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Avontuur in de gelegenheid wordt gesteld om daar adequaat op te reageren.

 

 1. Indien en voor zover op Avontuur enige aansprakelijkheid rust ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de dekking die wordt verleend onder de door Avontuur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Voor zover geen dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering zou worden verleend, dan is de aansprakelijkheid van Avontuur te allen tijde gelimiteerd tot een bedrag van € 25.000,-, exclusief BTW, per Overeenkomst.

 

 1. Indien Avontuur de uitvoering van de Overeenkomst(en) en/of de daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan een derde partij en de aansprakelijkheid van de door Avontuur ingeschakelde derde voor de uitvoering van de werkzaamheden verdergaand is beperkt dan zoals opgenomen in dit artikel, dan is – in afwijking van het overige bepaalde in dit artikel – de aansprakelijkheid van Avontuur jegens Wederpartij eveneens op die wijze beperkt.

 

 1. Aansprakelijkheid van Avontuur voor schade veroorzaakt door niet tijdige levering of het achterwege blijven daarvan, niet-leidinggevend personeel van Avontuur, indirecte schade, immateriële schade, gevolgschade, bedrijfs- of milieuschade (waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade of aansprakelijkheid jegens derden), schade ter zake van een product recall is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Avontuur is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt als gevolg van het door Wederpartij niet voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) en/of de daarmee samenhangende overeenkomsten en/of de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat Avontuur nimmer aansprakelijk is voor schade die is ontstaan of ontstaat doordat Wederpartij onjuiste of onvolledige informatie of gegevens (heeft) verstrekt en/of een handelen of nalaten van Wederpartij of door Wederpartij ingeschakelde derden.

 

 1. Schadeclaims dienen binnen twee (2) maanden na het moment dat Wederpartij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken, Schriftelijk bij Avontuur te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.

 

 1. Avontuur is gerechtigd fotomateriaal te gebruiken in portfolio’s en presentaties. Avontuur is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Avontuur door of vanwege Wederpartij zijn verstrekt of voorgeschreven. Wederpartij is gehouden Avontuur voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.

 

 1. Avontuur is niet aansprakelijk voor omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, zoals maar niet beperkt tot weersomstandigheden en luchtkwaliteit, en de (eventuele) gevolgen daarvan voor het het gebruik of de uitstraling van de (al dan niet gehuurde) zaken.

 

 1. Enigerlei uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid van Avontuur geldt niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Avontuur en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

 

Ophangpunten, muurplaten en staalkabels

 

 1. Ophangpunten, muurplaten en staalkabels blijven eigendom van Avontuur en worden eenmalig aangebracht, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Verankering van ophangpunten en muurplaten is na het aanbrengen door Avontuur eigendom van Wederpartij.

 

 1. Avontuur biedt enkel garantie op ophangpunten, muurplaten en staalkabels bij het gebruik van haar eigen materiaal en/of decoraties.

 

 1. Avontuur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van de ophangpunten, muurplaten en/of staalkabels door c.q. van derden of Wederpartij.

 

 1. Garantie op ophangpunten, muurplaten en staalkabels geldt voor de duur van de Overeenkomst en vervalt bij gebruik van de ophangpunten, muurplaten en/of staalkabels door c.q. van derden of Wederpartij.

 

 1. Avontuur is niet aansprakelijk voor kosten die gemaakt dienen te worden indien de ophangpunten, muurplaten en/of staalkabels ten gevolge van een wetswijziging of andere regelgeving dienen te worden verhoogd om aldus aan de voorgeschreven (wettelijke) norm te voldoen.

 

Overmacht

 

 1. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Avontuur opgeschort. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst door Avontuur verhinderen en die niet aan Avontuur zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede verstaan: staking, arbeidsongeregeldheden, arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, pandemieën (inclusief enigerlei mutatie(s) van het COVID-19 virus), epidemieën, gebrek aan en/of prijsstijgingen van grondstoffen (van ten minste 5%), verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Avontuur, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Avontuur niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden, is uitsluitend Avontuur bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat. Dit betekent dat een beroep op artikel 6:265 BW voor de wederpartij uitgesloten is.

 

 1. Indien Avontuur bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

 

Verplichtingen Wederpartij, oplevering, melding en afhandeling van schade

 

 1. Indien aan Avontuur (tevens) werkzaamheden (op- en afbouw) worden opgedragen, wordt een gezamenlijke inspectie (opleverronde) verricht. Eventuele aanpassingen en/of klachten met betrekking tot deze werkzaamheden kunnen alleen gemeld worden tijdens deze opleverronde. Klachten met betrekking tot zaken die voor Wederpartij al dan niet zichtbaar waren maar na de opleverronde worden geuit, worden door Avontuur niet meer in behandeling genomen en iedere eventuele aanspraak tot schadevergoeding is dan ook vervallen.

 

 1. Wederpartij dient bij iedere levering van de aan hem verkochte zaken binnen 24 uur na ontvangst te controleren of deze aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien sprake is van onzichtbare gebreken dienen deze onverwijld, dan wel uiterlijk binnen 21 dagen na ontvangst Schriftelijk te worden gemeld bij Avontuur. Wederpartij dient hierbij aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe het gebrek is geconstateerd. Klachten over verborgen gebreken dienen binnen 21 dagen na ontdekking of Wederpartij het redelijkerwijs had moeten ontdekken eveneens Schriftelijk aan Avontuur te worden gemeld. Klachten over zaken kunnen uiterlijk tot 12 maanden na levering bij Avontuur worden gedaan.

 

 1. Wederpartij dient bij iedere levering van het aan hem verhuurde binnen 24 uur na ontvangst te controleren of deze aan de Overeenkomst beantwoordt. Indien Avontuur niet binnen deze 24 uur een Schriftelijke mededeling van Wederpartij ontvangt, wordt Wederpartij geacht de zaken zonder gebreken te hebben ontvangen, zoals bepaald in artikel 7:218 lid 3 BW voor verhuurde zaken. Avontuur is gehouden tot het ter beschikking stellen van de overeengekomen maten en andere specificaties aan Wederpartij, met dien verstande dat geringe afwijkingen zijn toegestaan. Zo kan er een lichte afwijking zijn ten aanzien van getoonde of verstrekte modellen. Deze kwalificeren niet als een gebrek.

 

 1. Schade aan, diefstal of vermissing van gehuurde zaken, anders dan na aflevering zoals in artikel 71 bedoeld, moet door Wederpartij uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking worden gemeld. Partijen beschouwen deze termijn als ‘onverwijld’ zoals bepaald in artikel 7:222 BW. Wederpartij is verder verplicht alle medewerking te verlenen aan het beperken van de schade, alsmede aan de afwikkeling van de schade. Tevens dient Wederpartij alle aanwijzingen van Avontuur op te volgen, de gevraagde inlichtingen en documenten te verstrekken en zich te onthouden van handelingen die de belangen van Avontuur kunnen schaden. Avontuur neemt een melding zo snel mogelijk in behandeling en draagt binnen een redelijke termijn zorg voor herstel of vervanging van beschadigde zaken, tenzij sprake is van diefstal of Wederpartij niet voor toepassing van de schadeafkoopregeling heeft gekozen of indien – als de schadeafkoopregeling wél van toepassing is – de betreffende schade buiten de reikwijdte daarvan valt. Als schade niet binnen 24 uur nadat de Wederpartij de schade heeft ontdekt of had kunnen ontdekken wordt gemeld, vindt het bepaalde in artikel 7:218 lid 2 toepassing. Voor de goede orde: diefstal van gehuurde zaken dient te worden gemeld, maar komt te allen tijde voor rekening en risico van Wederpartij. In geval van diefstal is Avontuur niet gehouden om te zorgen voor (herstel of) vervanging van de gestolen zaken.

 

 1. Avontuur is behoudens het bepaalde in artikel 72 niet gehouden tot enige handeling in verband met schade aan gehuurde zaken. Het bepaalde in artikel 7:206 lid 1 en 2, 7:207 en 7:208 BW wordt uitgesloten, tenzij het gaat om gebreken die Avontuur bij het aangaan van de Overeenkomst kende of behoorde te kennen. Wederpartij is niet gerechtigd om veranderingen of aanpassingen aan de gehuurde zaken te verrichten, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Avontuur.

 

 1. Het is Wederpartij zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Avontuur niet toegestaan het gehuurde in gebruik af te staan aan een ander, met name niet bij wijze van onderhuur.

 

 1. Retourzendingen worden alleen na schriftelijke akkoordbevestiging door Avontuur geaccepteerd en in ontvangst genomen en dienen altijd franco huis te geschieden. Bij retourzending dient altijd te worden vermeld de datum en het nummer van de order, waarop de oorspronkelijke levering heeft plaatsgevonden, en de factuurdatum en het -nummer, waarop de zaken zijn vermeld.

 

Einde huur

 

 1. Bij het einde van de huurperiode/-termijn is Wederpartij gehouden het gehuurde in de oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren c.q. weer ter beschikking van Avontuur te stellen op de wijze zoals bedoeld in artikel 15. Indien Wederpartij deze verplichting niet, niet-tijdig of niet volledig nakomt, verkeert Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Avontuur benodigd zal zijn. In dat geval zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van Wederpartij en is Wederpartij vanaf het intreden van het verzuim over het Orderbedrag (inclusief BTW) ter hoogte van de wettelijke (handels)rente voor (handels)overeenkomsten zoals bedoeld in respectievelijk artikel 6:119 BW, althans 6:119a BW jo. 6:120 BW verschuldigd.

 

 1. Bij het retourneren c.q. de afmelding worden de gehuurde zaken nagekeken. Eventuele schade en/of vermissingen worden aan Wederpartij gemeld en eventueel doorbelast. Indien Wederpartij niet binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de door Avontuur verstrekte schadeopgave Schriftelijk bezwaar maakt tegen deze opgave, wordt Wederpartij geacht met de schadevaststelling akkoord te zijn gegaan en geldt deze als vaststaand tussen partijen. Wederpartij is voorts gehouden de schade binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de schadefactuur aan Avontuur te vergoeden.

 

Brandveiligheid

 

 1. Avontuur kan alle benodigde brandwerende middelen leveren en praktisch alle artikelen (laten) behandelen. Materialen kunnen worden behandeld volgens de meest gangbare normen, specifieke eisen dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden. Het is mogelijk om specifieke artikelen in de werkplaats van Avontuur te behandelen en te voorzien van een certificaat. Dit dient dan voor productie en/of levering Schriftelijk overeen te worden gekomen tussen Avontuur en Wederpartij, waarbij het gebruik van het artikel ook wordt vastgelegd. Deze service wordt Wederpartij separaat geoffreerd.

 

 1. Avontuur is niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade en/of letsel voortvloeiend uit gebruik van haar materialen, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Avontuur. Er wordt geen garantie voor brandveiligheid gegeven, tenzij –op verzoek– uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. Wederpartij dient zich te informeren over de specifieke (brand)veiligheidseisen binnen de eigen gemeente en geldend voor de betreffende locatie(s). Wederpartij is voorts gehouden om alle wet- en regelgeving betreffende brandveiligheid te allen tijde volledig en op correcte wijze na te leven. Voorts zal Wederpartij Avontuur vrijwaren ten aanzien van alle eventuele schadeclaims van derden voor zover hij de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet of niet op correcte wijze nakomt.

 

Intellectueel eigendom en geheimhouding

 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen die gelegen in offertes, tekeningen, modellen, programmatuur, fabricagemethoden en bescheiden die betrekking hebben op de Overeenkomst en door Avontuur zijn verstrekt, alsmede eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten die tijdens de looptijd van de Overeenkomst ontstaan, blijven eigendom van Avontuur en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking worden gegeven zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Avontuur.

 

 1. Wederpartij onthoudt zich van inbreuken op de in artikel 80 genoemde eigendomsrechten van Avontuur en zal de gehuurde materialen enkel en alleen gebruiken ter uitvoering van de Overeenkomst.

 

 1. Wederpartij verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, specificaties, andere bedrijfsinformatie alsmede knowhow, in de ruimste zin van het woord, afkomstig van Avontuur, die door of bij de Overeenkomst ter kennis van Wederpartij zijn gekomen. Schending van dit beding geeft Avontuur het recht een boete in rekening te brengen ter waarde van 25% van het Orderbedrag, onverminderd het recht van Avontuur om de werkelijk geleden schade van Wederpartij te vorderen, voor zover de schade het bedrag van de boete overstijgt.

 

Beëindiging van de overeenkomst

 

 1. Avontuur heeft, onverminderd haar andere rechten, het recht om de Overeenkomst, zonder enige aansprakelijkheid tot vergoeding van kosten of terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen of enigerlei schade, geheel of gedeeltelijk te beëindigen door ontbinding of opzegging met onmiddellijke ingang door middel van een Schriftelijke verklaring, zonder gerechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling, als:
 2. Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk enige verplichting nakomt, waarbij geldt dat indien Wederpartij tekortschiet in de nakoming van één of meer op hem rustende verplichtingen hij uit hoofde van de Overeenkomst van rechtswege in verzuim verkeert;
 3. Wederpartij, zijnde een natuurlijk persoon, overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt;
 4. Wederpartij, zijnde een natuurlijk persoon, onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
 5. Wederpartij zijn bedrijf (gedeeltelijk) stillegt (waaronder begrepen het onvermogen om zijn lopende verplichtingen na te komen), dan wel overgaat tot liquidatie;
 6. naar het oordeel van Avontuur sprake is verminderde kredietwaardigheid van Wederpartij op grond waarvan Avontuur gegronde vrees heeft dat Wederpartij zijn verplichtingen jegens Avontuur niet, niet-tijdig of niet-volledig zal kunnen nakomen;
 7. een aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of toegang tot de WSNP wordt ingediend door of tegen Wederpartij, dan wel indien aan Wederpartij surseance van betaling is verleend, Wederpartij in staat van faillissement is verklaard of Wederpartij, zijnde een natuurlijk persoon, is toegelaten tot de WSNP, dan wel Wederpartij een aanbieding voor een akkoord doet buiten faillissement;
 8. de eigendom van of zeggenschap over (het bedrijf van) Wederpartij aan geheel of in overwegende mate anderen wordt overgedragen of dit bedrijf fuseert, wordt gesplitst;
 9. op het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd zodanig dat naar het oordeel van Avontuur Wederpartij zijn verplichtingen niet meer behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

 1. In geval van (één van de) in artikel 83 onder b, c, d, f, g of h genoemde omstandigheden zal Wederpartij (althans diens erfgenamen of bewindvoerder) Avontuur onmiddellijk Schriftelijk informeren. Wederpartij is in een dergelijk geval gehouden de gehuurde zaken op eerste verzoek onverwijld te retourneren, dan wel alle medewerking te verlenen aan het (laten) weghalen of ophalen van de zaken door Avontuur of door derden die Avontuur daarvoor inschakelt.

 

 1. In geval van (één van de) in artikel 83 onder f genoemde omstandigheden, is Avontuur gerechtigd om – in plaats van de Overeenkomst(en) te ontbinden – Wederpartij binnen een redelijke termijn mede te delen dat zij nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) verlangt. In dat geval is Avontuur, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling heeft plaatsgevonden, althans voldoende zekerheid is gesteld voor nakoming van diens verplichtingen, onverminderd alle andere aan Avontuur toekomende rechten.

 

 1. Het gevolg van het het einde van de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten, om welke reden dan ook, is dat: (i) alle vorderingen die Avontuur op Wederpartij uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) mocht hebben of verkrijgen terstond volledig opeisbaar zijn (inclusief haar eventuele schadevergoedingsvordering) en dat deze kunnen worden verrekend met alle eventuele vorderingen die Wederpartij op Avontuur mocht hebben of verkrijgen, (ii) Wederpartij gehouden is tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken; en (iii) Avontuur het recht heeft zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen, en Wederpartij dienaangaande gehouden is om alle medewerking te verlenen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Avontuur geleden schade komen voor rekening van Wederpartij.

 

 1. Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst(en) op één van de gronden zoals opgenomen in dit artikel heeft uitsluitend effect voor toekomstige verplichtingen van partijen voor zover deze voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten. Het voorgaande betekent dat de juridische grondslag voor prestaties van partijen die voorafgaande aan de beëindiging van de Overeenkomst(en) zijn vervuld, niet wordt aangetast en Avontuur derhalve onverminderd aanspraak behoudt op betaling van facturen voor alle tot dan toe door haar geleverde prestaties.

 

 1. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst(en) voort te duren, blijven na opzegging of ontbinding van kracht, ongeacht de grond van opzegging of ontbinding. Tot deze verplichtingen behoren onder meer geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting, toepasselijk recht en dit artikel.

 

Overige bepalingen

 

 1. Het is Wederpartij zonder Schriftelijke toestemming van Avontuur niet toegestaan haar rechtsverhouding tot Avontuur geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde of deze te bezwaren.

 

 1. Als enige bepaling van deze Voorwaarden dan wel van de Overeenkomst waarvan deze deel uitmaakt, nietig of vernietigbaar is, zullen de overige voorwaarden van deze Voorwaarden van kracht blijven en zullen Avontuur en Wederpartij met elkaar in overleg treden en een wel toegestane bepaling overeenkomen die zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.

 

 1. Avontuur is gerechtigd om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzen, in welk geval zij Wederpartij Schriftelijk van de gewijzigde Voorwaarden op de hoogte zal brengen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op alle door Avontuur gesloten Overeenkomsten en op de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst(en), daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Alkmaar.

Voorwaarden schadeafkoopregeling boven € 250

(uitsluitend geldig voor gehuurde zaken van Avontuur-BlachereNL B.V.)

 

 

 

 

Schadeafkoopregeling

 

Tijdens de huurperiode is de directe schade aan gehuurde zaken, dan wel tenietgaan, onbruikbaar of waardeloos worden van de gehuurde zaken (waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, wordt verstaan schade ten gevolge van storm (windkracht van 7 of meer), vernieling c.q. vandalisme, brand en explosie) voor rekening van Avontuur-BlachereNL B.V., voor zover de schade € 250,- – zulks ter beoordeling van Avontuur – overschrijdt. Het vorenstaande geldt niet indien de schade is veroorzaakt door het niet-voldoen door Wederpartij aan één of meer op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst en/of de toepasselijke wet- en/of regelgeving, opzettelijk of roekeloos handelen, ongeoorloofd nalaten en/of door onoordeelkundig gebruik van de gehuurde zaken door Wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, dan wel indien sprake is van diefstal.

Onder de schadeafkoopregeling valt nimmer immateriële schade, gevolgschade, bedrijfs- of milieuschade, zowel direct als indirect.

 

Voor opname van de schadeafkoopregeling geldt een jaarlijkse procentuele toeslag van 3,9% op het Orderbedrag. Avontuur-BlachereNL B.V. kan het aangaan van de schadeafkoopregeling als voorwaarde voor het aangaan van een huurovereenkomst stellen. Tevens heeft Avontuur-BlachereNL B.V. – om haar moverende redenen – het recht om aan Wederpartij aanvullende (preventieve) maatregelen op te leggen of aanvullende eisen te stellen ter bescherming, behoud van de gehuurde zaken en/of het beperken van eventuele risico’s .

 

Schade

 

Zodra de Wederpartij kennis heeft genomen van schade aan een gehuurde zaak, is de Wederpartij verplicht:

–        De schade direct aan Avontuur-BlachereNL B.V. Schriftelijk te melden;

–        Alle medewerking te verlenen aan het beperken van de schade, alsmede de afwikkeling. De Wederpartij is gehouden om alle aanwijzingen van Avontuur-BlachereNL B.V. op te volgen, de gevraagde inlichtingen en documenten te verstrekken en zich te onthouden van handelingen die de belangen van Avontuur-BlachereNL B.V. kunnen schaden.

 

Vaststelling van de schade


Bij het retourneren worden de gehuurde zaken nagekeken. Eventuele schade wordt door Avontuur-BlachereNL B.V. vastgesteld en aan de Wederpartij gemeld. Indien de Wederpartij niet binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de door Avontuur-BlachereNL B.V. verstrekte schadeopgave Schriftelijk bezwaar aantekent, wordt de Wederpartij geacht met de schadevaststelling akkoord te gaan en geldt deze als vaststaand tussen partijen.

 

Overige bepalingen

 

 • Het bedrag voor de schadeafkoopregeling wordt berekend over het bruto bedrag, inclusief eventuele kortingen en bedraagt 3,9% van de huursom per jaar.
 • De schadeafkoopregeling is van toepassing op schadegevallen binnen Nederland.
 • De schadeafkoopregeling laat onverlet de beperking van aansprakelijkheid van Avontuur de prijs- en leveringsvoorwaarden, waaronder de artikelen 52 tot en met 60.

 

Avontuur kan een claim op grond van de schadeafkoopregeling te allen tijde afwijzen, indien Wederpartij één of meer van de op hem rustende verplichtingen zoals opgenomen in deze “Voorwaarden schadeafkoopregeling” niet nakomt dan wel indien Avontuur een redelijk vermoeden heeft dat de claim of verstrekte informatie onjuist is of berust op onwaarheden.

 

Schade die niet onder deze regeling valt, wordt conform de prijs- en leveringsvoorwaarden afgehandeld.

Hulp nodig?
E-mail
E-mail
Telefoon
Telefoon
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
Whatsapp
Whatsapp